როგორ გამოვიყენოთ
ეს კოდექსი?

ქცევის კოდექსი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ADP-ის (მონაცემთა ავტომატური დამუშავება) საერთაშორისო პერიმეტრის ყველა თანამშრომლისთვის, მათ შორის ჩვენი მესამე მხარეებისთვის, მომწოდებლებისთვის, პარტიონერბისთვის და მომხმარებლებისთვის, იმისთვის, რომ მათ იმუშაონ ეთიკურობის დაცვით და კანონის შესაბამისად.

ქცევის კოდექსი აერთიანებს ჩვენი ეთიკური და შესაბამისობის პოლიტიკისა და ანტიმექრთამეობის/ ანტიკორუფციის (ABAC) სახელმძღვანელოში შემუშავებულ «შესაბამისობის არამატერიალურ პრინციპებს».

ეს დეტალური სახელმძღვანელო გამოქვეყნდება არა უგვიანეს 2018 წლის ივნისისა.

ქცევის კოდექსი არ ითვალისწინებს ყველა შესაძლო სიტუაციას და არ იძლევა მოსალოდნელი სიტუაციებიდან გამოსვალს. ის განსაზღვრავს თუ რა ითვლება სწორ ქცევად.

*ADP-ის საერთაშორისო პერიმეტრი მოიცავს ADP-ის საერთაშორისო სათავო ოფისებს, შვილობილ კომპანიებს, აქციონერებს, ოფისებს და ერთობლივ საწარმოებს, ADP Ingénierie-ს და მის შვილობილ კომპანიებს, ტავ ჰოლდინგს და მის შვილობილ კომპანიებს.
კოდთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეკითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით:
თვენს ხაზის მენეჯერს
ADP-ის საერთაშორისო მთავარი აუდიტი- რისკების მართვა
შესაბამისობისა და ხარისხის ოფიცერს
TAV შიდა აუდიტის უფროსი
ჩვენი ელ-ფოსტა:
ethic.compliance.international@adp.fr