RÜŞVET

RÜŞVET DEĞİL BEDELİNİ ÖDEYİN.

Rüşvet, doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kişinin kendi sıfatıyla herhangi bir davranışını veya kararını etkilemek amacıyla herhangi bir kişiye (yabancı resmi veya özel kişi) herhangi bir teklifte bulunulması, ödeme yapılması, ödeme, verme taahhüdünde bulunulması veya herhangi bir paranın ödenmesine veya değerli herhangi bir şeyin verilmesine izin verilmesidir.

YAPILMASI GEREKENLER

 • Günlük işlemleri, ADP Uluslararası iş yapma standartlarına bağlı kalarak açıklık, doğruluk ve dürüstlükle yürütün,

 • Günlük iş faaliyetlerinizde karşılaştığınız veya şüphelendiğiniz yolsuzluk olaylarını yöneticinize, yerel uyum müdürünüze veya kurumsal uyum ekibinize rapor edin.

RİSKLİ
DURUM

 • Uluslararası şeffaflık kurumunun yıllık yolsuzluk algılama endeksine göre yüksek riskli rüşvet ve yolsuzluk alanında bulunan ülkelerde çalışmak (www.transparency.org);

 • Devlet görevlileri ile doğrudan veya dolaylı olarak iş yapmak,

 • Bir şirket veya kurum yerine bireylerle iş yapmak.

YAPILMAMASI GEREKENLER

 • Uygunsuz bir şekilde iş kazanmak veya bir sözleşme yapmak için para, hediye, rüşvet, komisyon veya değerli herhangi bir şey teklif etmeyin veya almayın,

 • ADP Uluslararası veya TAV adına hareket eden bir acente, temsilci veya başka bir üçüncü şahsın herhangi birine rüşvet vermesine izin vermeyin.

UYUMLU MU?

Bir ADP Uluslararası çalışanı, Taşıma İthalat İzni almak için Gümrük Memurlarına ödeme yapmayı düşünmektedir.

ADP Uluslararası çalışanı ne yapmalıdır?

Bu durum, gümrük memurlarına rüşvet vermenin bir yoludur.Çalışan, gümrük görevlisine hiçbir şekilde rüşvet ödememelidir.

RESMİ KURUM ÇALIŞANLARINA
ÖDEMELER (KOLAYLAŞTIRMA)

KOLAYLAŞTIRMA ÖDEMELERİ KABUL EDİLEMEZ.

Resmi kurum çalışanlarına yapılan ödemeler bir tür yolsuzluktur. Devlet görevlilerini sorumluluklarının bir parçası olarak gerçekleştirmekle yükümlü oldukları görevleri veya hizmetleri yerine getirmeye ikna etmeye yöneliktirler.

Bunlar, rutin bir idari sürecin doğru işlemesini ve performansını kolaylaştırmak, hızlandırmak veya sağlamak amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak, düşük rütbeli bir devlet görevlisine yapılan «gayri resmi» küçük nakit ödemelerdir.

YAPILMASI GEREKENLER

 • ADP Uluslararası ile çalışan üçüncü şahısların (tedarikçiler, müşteriler ve ticari aracılar) ADP Uluslararası adına kolaylaştırma ödemeleri yapmasına izin vermeyin,

 • Ancak tehdit, şiddet veya özgürlük kaybı ihtimalinde istisnai durum söz konusudur ve kolaylaştırma ödemelerine izin verilir.
  Bu durumda:

  -Yapılan kolaylaştırma ödemelerini belgeleyin ve eksiksiz olarak kaydedin,

  -Derhal bölüm müdürünüze bildirin.

RİSKLİ
DURUM

 • Gümrük ve polis memurları gibi devlet görevlileri ile doğrudan veya dolaylı olarak iş yapmak,

 • Vizeler, geçici ithalat izinleri, izinler, lisanslar gibi rutin bir işlemle karşı karşıya gelmek,

 • Resmi bir gerekçe olmadan nakit ödeme talep etmek.

YAPILMAMASI GEREKENLER

 • Birinin yaşamı tehlikede olmadığı sürece bir devlet görevlisine herhangi bir kolaylaştırma ödemesi vermeyin veya bu tür ödemeleri kabul etmeyin.

UYUMLU MU?

Bir ADP Uluslararası şirketi, ürünlerini yabancı bir ülkeye ithal etmek için gerekli tüm belgelere ve izinlere sahiptir. Bunun için genel kabul görmüş standart süre üç gündür. Bir gümrük memuru, gümrük kontrolünü hızlandırmayı teklif eder ancak bunu yapmak için değerli yedek parçalar ister.

ADP Uluslararası şirketi ne yapmalıdır?

ADP Uluslararası Bünyesi çalışanı isteği kabul etmemelidir. Yedek parçalar gibi değerli mallar ya da benzeri herhangi talep kolaylaştırma ödemesi olarak kabul edilir.

Ödeme, rutin hükumet icraatları için yapılması gerektiğinden bu ödeme kolaylaştırma ödemesi olarak görülebilir.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI

TEK YOL OYUNU KURALLARA GÖRE OYNAMAKTIR.

Her hangi bir çalışanın görevinin gereklilikleri ile kendi özel çıkarları arasında seçim yapmak durumunda kalmasını ifade eder.

YAPILMASI GEREKENLER

 • Çıkar Çatışmaları Bildirim Formunu yıllık olarak doldurun ve güncelleyin,

 • Tespit edilen herhangi bir olay veya olası çıkar çatışması durumunu ilgili uyum müdürünüze veya kurumsal uyum ekibinize bildirin.

RİSKLİ
DURUM

 • ADP Uluslararasının mevcut veya potansiyel bir rakibi, müşterisi veya tedarikçisi ile mali çıkar sağlanması muhtemel bir iş ilişkisine girilmesi.

YAPILMAMASI GEREKENLER

 • Herhangi bir çıkar çatışmasını başka türlü göstermeyin ya da gizlemeyin.

BU BİR ÇIKAR ÇATIŞMASI MIDIR?

Tedarikçi seçimi için düzenlenmekte olan bir ihale sürecinde, ADP Uluslararası Bünyesinde çalışan bir satın alma müdürünün yakın arkadaşı rakip firmaların teklif bilgilerini vermeyi teklif eder.

Karşılık olarak satın alma müdüründen Hindistan’da yapacağı balayı tatilinin karşılanmasını talep eder.

ADP Uluslararası Bünyesi çalışanı ne yapmalıdır?

Teklif kabul edilmemelidir.Söz konusu durumu Çıkar Çatışmaları Yıllık Bildirim Formu ile beyan edilmelidir.

HEDİYELER

HEDİYE ALMAK YA DA VERMEK BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ GİBİDİR.

Hediye veya iş nezaketlerinin sağlanması, üçüncü bir tarafa veya iş ortağına (devlet görevlisi dâhil), doğrudan veya dolaylı olarak, maddi değeri yüksek hediye, ikramiye, ek ödemelerin (hediye, mal, varlık veya diğer hibe türleri gibi) teklif edilmesini, talep edilmesini veya ödenmesini kapsar.

ALINAN VEYA VERİLEN HEDİYELER VE İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN KURALLAR TABLOSU

YAPILMASI GEREKENLER

 • Hediye vermeden önce yukarıda belirtilen hediye tür, miktar ve sıklık tablosuna başvurun,

 • Hediye, ikram ya da konuk ağırlamaları herhangi bir eylem veya karara karşılık beklenti içine girmeden alıp/verin veya teklifini kabul edin.

RİSKLİ
DURUM

 • Büyük bir hediye alıp vermek veya cömert bir iş nezaketinde bulunmak veya kabul etmek,

 • Tekrarlayan şekilde (günlük veya aylık) hediyeler alıp vermek,

 • ADP Uluslararası yönergelerinin veya herhangi bir yasanın ihlali olarak görülebilecek komisyon, rüşvet, ödül gibi hediyeler alıp vermek.

YAPILMAMASI GEREKENLER

 • İhale sırasında özellikle «tercihli» bir uygulama olarak görülebilecek hediyeler teklif etmeyin,

 • Cömert veya kazanılmış hak olarak görülebilecek hediye teklif etmeyin.

UYUMLU MU?

Noel tatili için, bir ADP International Perimeter çalışanı, müşterisine bir çikolata kutusu göndermek istemektedir. Kutunun değeri 50€’dur.

ADP Uluslararası Bünyesi çalışanı ne yapmalıdır?

ADP International Perimeter çalışanı, bu hediyeyi, 60€ eşiğini aşmadığı ve çikolata kutularının ADP International Perimeter’ın uygun gördüğü hediyelerden oldukları için gönderebilir.

Bunun yanı sıra, diğer hediyelerin tutarlarına, niteliklerine ve sıklıklarına ilişkin dikkatli olmalı ve yöneticilerini bilgilendirmek ve izin almak ile ilgili eşikleri dikkate almalıdır.

BAĞIŞLAR VE
SPONSORLUKLAR

VERMEK SATIN ALMAK DEMEK DEĞİLDİR.

Bağışlar, karşılığında özellikle ticari çıkar beklemeden kamu ya da özel sektör görevlisine veya dernekler gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yardım amaçlı maddi ya da maddi olmayan ödemeleri kapsar.

Herhangi bir ticari faaliyetin aksine, ADP Uluslararası bir bağışta bulunduğunda veya kâr amacı gütmez. Bu tür eylemlerin tek amacı, yerel kalkınmaya katkıda bulunmak ve topluluklara yardım etmektir.

Sponsorluk; kurumsal amaçlara ulaşmak için spor, sanat kültür ve sosyal faaliyet alanlarında kişi veya organizasyonların para, araç gereç ya da hizmet ile desteklenmesi bunların yürütülmesi ve kontrolüdür.

YAPILMASI GEREKENLER

 • Bağış yapmadan önce Bağışlar veya Sponsorluklar yönergelerine bakın,

 • Yönergelerde belirtilen miktara göre gerekli onay akışına riayet edin,

 • Mutlaka bir sözleşme imzalayın ve

  -Miktar,

  -Amaç (kullanım ayrıntısı),

  -Doğrudan ve kişisel bir menfaat beklenmediği hususlarını açıkça belirtin.

 • Bağışlar beyannamesini doldurun.

RİSKLİ
DURUM

 • Herhangi bir geçmiş araştırması yapmadan bağış yapmak,

 • Şaibeli bir kuruma (bilinmeyen veya bireysel kurum) bağış yapmak,

 • Herhangi bir destekleyici sözleşme olmadan bir bağış yapmak.

YAPILMAMASI GEREKENLER

 • Kurumlar yerine bireylere bağış yapmak,

 • Ticari bir beklenti ile bağış yapmak.

UYUMLU MU?

Bir ADP Uluslararası çalışanı, yerel kalkınmaya katkıda bulunmak ve topluluklara yardım etmek amacıyla bir hükumete eğitim materyali sunmak istiyor.

ADP Uluslararası Bünyesi çalışanı ne yapmalıdır?

Eğitim materyallerinin ADP Uluslararası Bünyesi tarafından izin verilen türde bir bağış olduğunu dikkate alarak, bu bağışı beyan formunu doldurduktan sonra yapmalıdır.

SİYASİ YARDIM

VERMEK SATIN ALMAK DEMEK DEĞİLDİR.

Herhangi bir siyasi partiye, bir politikacıya, bir siyasetçi adayına, seçim kampanyası için, seçimle işbaşına gelmiş bir görevli ya da herhangi bir bağlı kuruluşa, yapılacak her türlü nakdi ya da gayri nakdi yardımlar siyasi yardım kapsamındadır.

Söz konusu yardımlar şunlar olabilir:

-parasal kalemler: fnakit, çek, değerli metaller ve taşlar, yatırım fonları, vb.
- parasal olmayan kalemler: yiyecek, içecek, kurumsal kaynaklar (Örn: büro malzemeleri, baskı hizmetleri, mobilya ve ekipman, fiziki yardım, şirket binaları) vb.

YAPILMASI GEREKENLER

 • Çalışanın siyasi katılımı:

  -Normal çalışma saatlerinin dışında kalmalı ve özel zamanlarında her zaman kişisel olarak gerçekleştirilmelidir,

  -ADP Uluslararası Bünyesi’ne atıfta bulunmamalıdır,

  -Doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir karışıklığa neden olmamalı veya ADP Uluslararası Bünyesin’deki çalışan pozisyonuyla bağlantılı olmamalıdır.

 • Çalışan siyasi yardım yaparken şunlara dikkat etmelidir:

  -Kendi parasını, fonlarını, arlıklarını ve kaynaklarını kullanmalıdır,

  -ADP ve TAV’ın kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki itibarını daima gözetmeli ve önemsemelidir.

RİSKLİ
DURUM

 • Bir çalışanın izinsiz lobi faaliyetlerine katılması,

 • Üst düzey pozisyonda olan bir ADP Uluslararası Bünyesi çalışanının siyasi bir görevle ilişkili bir aile üyesi olması.

YAPILMAMASI GEREKENLER

 • ADP Uluslararası Bünyesi adına (doğrudan veya dolaylı) türü ne olursa olsun siyasi yardımda bulunulmamalıdır,

 • ADP Uluslararası Bünyesi adına nerede olursa (olsun ADP Uluslararası Bünyesi’nin faaliyet gösterdiği herhangi bir ülkede veya dünyanın herhangi bir yerinde) siyasi yardımda bulunulmamalıdır,

 • Her hangi bir şekilde ADP Uluslararası Bünyesi adına siyasi partilere, komitelere veya kendi temsilcilerinden birine yardım yapılmamalıdır.

UYUMLU MU?

Bir ADP Uluslararası çalışanının, ADP Uluslararası lehine karar alabileceğini bildiği siyasi bir aday için bağış toplama yemeğine gitmesi.

ADP Uluslararası çalışanı ne yapmalıdır?

ADP Uluslararası çalışanı, ADP Uluslararası varlıklarını veya fonlarını kullanmadan, bireysel olarak siyasi bağış toplama etkinliklerine katılabilir. Örn: Çalışan, harcama talebiyle akşam yemeği masraflarının karşılanmasını istememelidir. Bu, siyasi bir yardım olarak değerlendirilecektir.

TİCARİ ARACILAR

TİCARİ ARACILARDAN MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZAK DURUNUZ.
ZORUNLU HALLERDE İSE, ONLARI İYİ SEÇİNİZ.

Bir ticari aracı veya temsilcisi, ADP Uluslararası Bünyesi tarafından ilişki ağlarını genişletmek veya geliştirmek, iş zekâsı sağlamak ve yeni iş olanakları oluşturmak amacıyla kullanılan şirketlerdir.

Belirli bir komisyon karşılığı hizmet veren ticari aracılar, ADP Uluslararası nam ve hesabına hareket ederler. Bu nedenle, etik ilke ve kanunlara uyumsuzluk durumunda yaptıkları ADP Uluslararası Bünyesini bağlayıcıdır.

YAPILMASI GEREKENLER

 • Ticari bir aracının kullanımını tam anlamıyla gerekçelendirin,

 • Hizmet sunulmadan önce sözleşme imzalayın,

 • Hizmet karşılığı ödemeleri nakit olarak değil banka üzerinden gerçekleştirin.

RİSKLİ
DURUM

 • Oransal yerine sabit ödeme yapılması,

 • Ödemelerin nakit olarak gerçekleştirilmesi,

 • Sözleşme yapılmaması,

 • Sözleşme bedelinin piyasa rayici üzerinde olması,

 • Müşteriden tahsilat yapmadan aracı firmalara ödeme yapılması,

 • Aracı firma olarak bir devlet kurumu ya da kuruluşu kullanılması,

 • Ticari aracı olarak mevcut veya eski bir ADP Uluslararası çalışanının kullanılması.

YAPILMAMASI GEREKENLER

 • Aracı firmalara nakit ödeme yapmayın,

 • Düzenli denetimler ve kontroller olmadan aracı firmaların sizin adınıza kararlar almasına izin vermeyin.

UYUMLU MU?

Sözleşme müzakaresi ya da teklifi aşamasında ADP Uluslararası Bünyesi, ticari bir aracıyı görevlendirmiştir. Bu ticari aracı, ihale sürecinin başarılı bir şekilde devam etmesi için gerekli olduğunu belirttiği ilave masrafları ADP Uluslararası’na fatura etmiştir.

ADP Uluslararası çalışanı ne yapmalıdır?

ADP Bünyesi çalışanı, verilen hizmetlerin gerçekliğinden emin olmadan hiçbir ödeme yapmamalıdır.

EKONOMİK
YAPTIRIMLAR

YASAKLARI ÇİĞNEYEREK YASAKLAMALARA MARUZ KALMAYIN.

Ekonomik yaptırımlar, bir grup ülke tarafından başka bir ülkeye, bir grup ülkeye, kuruma, hatta bireylere uygulanan cezalardır. Bunlar politik, diplomatik ve ekonomik yöntemler içerebilir. Amaçları, uluslararası hukukun veya insan hakları ihlalini engellemektir.

Ekonomik yaptırımlar, Birleşmiş Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası organizasyonlar aracılığı ile bireyleri, şirketleri ve ülkeleri kısıtlayarak tüm işlemleri etkiler.

ADP dünya genelinde faaliyet gösterdiğinden, çalışmalarını ekonomik yaptırımların gereklilikleri doğrultusunda en yüksek ahlaki standartlarla gerçekleştirmektedir.

Ekonomik yaptırımlara uyulmaması, büyük para cezaları, hapis cezaları veya ticaretten men edilme gibi ADP ve uluslararası çalışanları için ciddi sonuçlar doğurabilir.

YAPILMASI GEREKENLER

 • Herhangi bir İş Ortağının maruz kalabileceği ekonomik yaptırımları gözden geçirin,

 • ABD ekonomik yaptırımları şu kişilere uygulanmaktadır:

  - ABD vatandaşlarına,

  - ABD’de ikamet edenlere,

  - ABD’de bulunan kişilere,

  - Fiziksel olarak ABD dışında bulunan ABD şirketlerinde çalışanlara,

  - ABD vatandaşı olmayıp ABD mallarına, teknolojisine, yazılımına veya bileşenlerine erişimi olan,

  - Kısıtlı ülkelerle, kuruluşlarla ve bireylerle iş yapan herhangi bir ABD dışı kişi veya şirketlere.

 • Ekonomik yaptırımlar nedeniyle belirli süreçlere tabi olan tüm işlemlerin doğru ve eksiksiz belgelerini ve kayıtlarını en az 10 yıl saklayın.

RİSKLİ
DURUM

 • Tüm potansiyel iş olanakları ve yeni gelişmekte olan bölgeler,

 • Ekonomik yaptırımlar altındaki ülkelere ulaşım,

 • Ekonomik yaptırımlar altındaki ülke bireylerinin her türlü ulaşımı.

YAPILMAMASI GEREKENLER

 • Ekonomik yaptırımlar kapsamında tanımlanan üçüncü şahıslarla herhangi bir iş ilişkisine girmeyin.

 • Ekonomik yaptırımlar listesinde tanımlanan üçüncü şahıslar, herhangi bir iş ilişkisinde ADP Uluslararası Bünyesi ortakları olarak kabul edilmemelidir.

UYUMLU MU?

Küba’yla ilgili bir projede yer alan, ABD dışında ikamet eden bir İş Geliştirme Yöneticisi, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor. Küba merkezli bir proje için Küba menşeili bir ürünün satışına yardım sağlamak amacıyla New York’a vardığında bir telefon görüşmesine katılmayı düşünüyor.

ADP Uluslararası Bünyesi çalışanı ne yapmalıdır?

ABD TWEA Yasası uyarınca, ABD dışında ikamet eden bir İş Geliştirme Yöneticisi, New York’taki diğer işteyken, Küba merkezli bir proje için Küba menşeili bir ürünün satışına hiçbir zaman yardım sağlamamalıdır. TWEA Yasasının ihlali nedeniyle verilen cezalarda, her ihlal için 10 yıla kadar hapis cezası ve 1 milyon Amerikan Doları’na kadar para cezası söz konusu olmaktadır.

İŞ ORTAKLARIUYUM İNCELEMESİ

İŞ ORTAKLARINIZI DOĞRU SEÇİN.

İş ortağı aynı iş hedefi için ya da ortak bir ticari menfaat için bir araya gelmiş kuruluşlar veya kişilerdir. İş ortaklıkları beş kategoriye ayrılır;Müşteriler, Tedarikçiler, Üçüncü Şahıslar, Hükumet Temsilcileri, Ortak Girişim ve İştirakler.

ADP ve TAV faaliyetlerini yürütürken daima yüksek kalite ve dürüstlük standartlarını benimser. Yasa ve yönetmeliklere uyum için azami özen gösterir. ADP Uluslararası Bünyesi, benzer değerleri paylaşan ve etik bir şekilde işleri yürüten iş ortaklarıyla çalışmayı hedefler. Bu doğrultuda, ADP Uluslararası başta kendi nam ve hesabına hareket eden iş ortakları olmak üzere tüm ortaklık ilişkilerinin yasa ve etik kurallara uyumluluğunu özenle takip eder.

YAPILMASI GEREKENLER

 • İş Ortaklarınızı sistematik olarak şu şekillerde değerlendirebilirsiniz:

  -İş ortaklarıyla ilintili risk durumlarını değerlendirerek,

  -Potansiyel iş ortaklarınız ile çalışmadan önce uyumluluk düzeyini en iyi şekilde değerlendirmeniz için, uyumluluk durum tespitini standart bir süreç haline getirme gibi araç ve teknikler geliştirerek ve uygulayarak.

  -İş ortakları arasındaki etkileşimden kaynaklanabilecek uyumsuzluk riskini en aza indirgeyerek.

 • İş ortağınızı seçmeden önce istihbarı araştırma yapan profesyonel şirketlerden yararlanabilirsiniz. Bu şirketleri seçerken hizmet bedellerinin piyasa rayicinde olmasına dikkat edin.

RİSKLİ
DURUM

 • Riskli bir ülkede uyumluluk ve itibar kontrolü yapmadan bir üçüncü şahısla çalışmak,

 • Yeni bir iş ortaklığına girmeden önce iş ortağının, hissedarlarının ve/veya onların üst düzey yöneticilerinin uyumluluk tespitini yapmamak.

YAPILMAMASI GEREKENLER

 • Uyumluluk kontrolü yapmadan herhangi bir İş Ortağı ile çalışmayın.

 • Bir iş ortağı ile iş ilişkinizi yönetirken sadece güvene bel bağlamayın ve güvenin kontrolün önüne geçmesine izin vermeyin.

UYUMLU MU?

ADP Uluslararası, riskli bir ülkede bir inşaat firması ve bir finans ku- ruluşu ile beraber Havalimanı ihale sürecine girdi.

ADP Uluslararası Bünyesi Çalışanı ne yapmalıdır?

ADP Uluslararası, potansiyel tehlike işaretini tespit etmek için ortaklık sözleşmesini imzalamadan önce her iki ortak hakkında bir geçmiş araştırması yaparak ve itibar/uyumluluk çalışması başlatmalıdır.

özet